13 มิถุนายน 2562 ชูศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาชะล้างดิน

ที่มา: https://www.naewna.com/local/419466

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงาน “หยุดการชะล้างพังทลายของดิน คืนชีวิตให้แก่นมะกรูด”ที่สภาตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีว่าปัญหาชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ โดยประเทศไทยพบพื้นที่ประสบปัญหากว่า 108 ล้านไร่ หรือร้อยละ 33 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราส่วนการชะล้างพังทลายดินของโลกและกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก การจัดงานวันดินโลก (World soil Day) คณะกรรมการ Global Soil Partnershipและ FAO จึงกำหนดหัวข้อ “Stop Soil Erosion, Save our Future” ให้ทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ช่วยแก้ไขและป้องกันปัญหาความแห้งแล้งและการขาดแคลนอาหารระยะยาว ซึ่งปัญหานี้แก้ได้ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ อาทิ การทำนาและคลองไส้ไก่ เพื่อกักเก็บน้ำและตะกอน การปลูกหญ้าแฝก ฝายชะลอน้ำ การปลูกป่า 5 ระดับ และการห่มดิน โดย World soil Day กำหนดจัดขึ้นวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ ประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญพัฒนาดินเป็นอย่างมาก ประเทศสมาชิกสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งเอเชีย (Asian Soil Partnership หรือ ASP) จึงเสนอให้ไทยเป็นผู้นำตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย หรือ CESRA เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล การวิจัย และนวัตกรรมด้านทรัพยากรดินของภูมิภาค ส่งเสริมงานวิจัยสร้างเครือข่ายศูนย์วิจัยด้านบริหารจัดการทรัพยากรดิน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลด้านทรัพยากรดิน และประเทศไทยได้ตั้ง Thai Soil Partnership หรือ TSP เพื่อเป็นกลไกสำคัญเชื่อมโยงความร่วมมือไปยัง ASP และทั่วโลก ให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรดินยั่งยืน สำหรับพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาชะล้างพังทลายดิน กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และจังหวัดอุทัยธานีจัดโครงการ “หยุดการชะล้างพังทลายของดิน คืนชีวิตให้แก่นมะกรูด” เพื่อเป็นเครือข่ายร่วมแก้ปัญหาชะล้างพังทลายของดินด้วยการน้อมนำความรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชามาใช้อนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดินของเกษตรกรตำบลแก่นมะกรูด เพื่อป้องกันการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ควบคู่กับการสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ และการส่งเสริมแปรรูปสินค้าเกษตรของชุมชนเพื่อเป็นรายได้เสริมให้เกษตรกร